ثبت ‌نام مدارس آموزش از راه دور تا پایان مهر ادامه دارد
صفحه اصلی اخبار ثبت ‌نام مدارس آموزش از راه دور تا پایان مهر ادامه دارد

ثبت ‌نام مدارس آموزش از راه دور تا پایان مهر ادامه دارد

نیازمندی های ثبت نام برای مدارس آموزش از راه دور سال 97


مدیرمدارس آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش نحوه ثبت‌نام و میزان شهریه‌ اینمدارس در سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.

بهگزارش روابط عمومی دفتر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش، گودرز شاهمرادی، دربارهنحوه ثبت‌نام در این مدارس گفت: «مدارس آموزش از راه دور به دلیل ماهیت‌ کاری و بارسالت کمک به دانش‌آموزان برای افزایش پوشش تحصیلی، انعطاف لازم را برای تحصیل بهافرادی که امکان حضور کامل در کلاس‌های درس ندارند ایجاد می‌کند.»

اواز وجود 1615 مرکز فعال آموزش از راه دور در کشور خبر داد و گفت: «دانش‌آموزان اینمدارس در دو نیم سال و یک دوره تابستانی‌ دوره تحصیلی خود را می‌گذرانند.»

مدیرمدارس آموزش از راه دور افزود: «در حال حاضر ثبت‌نام مدارس آموزش از راه دور آغازشده است و این زمان تا پایان مهر ادامه دارد. دانش‌آموز در هر نیم سال امکاندریافت 18 واحد درسی را که در نیم سال تابستان به 8 واحد کاهش پیدا می‌کند، دارد.»

شاهمرادی‌به شهریه هر نیم سال مدارس آموزش از راه دور هم اشاره کرد و گفت: «شهریه ثابت هرنیم سال 66 هزار تومان است و در تابستان این مبلغ به نصف، یعنی 33هزار تومان کاهشپیدا می‌کند. همچنین در صورت دریافت کمتر از 8 واحد درسی نصف شهریه ثابت دریافت می‌شود،علاوه بر آن برای هر واحد درسی هم میزان شهریه بین 10 تا 25 هزار تومان متفاوتاست.»

اوگفت: «سیاست اصلی مدارس آموزش از راه دور بر مبنای کیفیت‌بخشی استوار شده است، ازاین رو با اجازه ندادن به توسعه فضاها در هر منطقه بنا بر پذیرش و استعداد محلصدور، مجوز داشته‌ایم؛ در واقع به فراخور‌ جامعه دانش‌آموزی‌ مدارس آموزش از راهدور را راه‌اندازی کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

تاثیر نوسانات بازار کاغذ بر قیمت کتاب های درسی

معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درباره نوسانات قیمت...