راهنما و شیوه نامه درس پژوهی
صفحه اصلی آموزش راهنما و شیوه نامه درس پژوهی

راهنما و شیوه نامه درس پژوهی

شیوه نامه و راهنما و نمونه خام درس پژوهی

درس پژوهی یک رویکرد توسعی حرفی ای با پژوهش تیمی در ک س درس است کی طی آن معلمان با یکدیگر برای تدوین طرح درس، اجرا و مشاهده نتایج آن در جهت بهبود یادگیری دانش آموزان همکاری و مشارکت می نمایند .

اهداف

 • ایجاد زمینی برای بی اشتراک گذاشتن دانش وتجربی معلمان در مدرسی
 • ارتقاء انگیزه معلمان در مطالعی منابع تنصصی برای توسعی دانش حرفی ای
 • تسهیل شرایط شکل گیری سازمان یادگیرنده با گسترش فرهنگ یادگیری تیمی در مدارس
 • ارتقاء دیدگاه معلمان در بهره گیری از روش های علمی(نظریی ها) در تحلیل و بررسی پدیده های آموزش و یادگیری کلاس
 • اصلاح و بهسازی مستمر آموزش با تمرکز و توجی بی فرآیند یادگیری دانش آموزان

مراحل درس پژوهی

اندیشمندان و صاحب نظران گام ها و مراحل منتلفی برای درس پژوهی در نظر گرفتی اند. در این جا چارچوبی که به نظر می رسد جامعیت بیشتری دارد مطرح می شود:

 1. تشکیل تیم
 2. تعیین مسئلی و اهداف
 3. طراحی درس (تدوین طرح درس تحقیقاتی)
 4. تدریس اول و مشاهده
 5. گزارش گیری و ارزیابی تدریس اول
 6. تجدید نظر در طرح درس و اص ح آن
 7. تدریس دوم و مشاهده (طرح درس اصلاح شده)
 8. ارزشیابی و بازاندیشی در فرآیند آموزش
 9. تکمیل گزارش درس پژوهی و بی اشتراک گذاشتن نتایج

 

فایل راهنما و شیوه نامه و نمونه خام پژوهی : دانلود فایل

 

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

شروع آزمون اول ضمن خدمت مدرسه

برنامه ضمن خدمت مدرسه آماده ۱۶ ساعت آزمون  اول ضمن خدمت  مدرسه آم...